به کمک اپلیکیشن سرزمین بازی، جشنواره های مناسبتی با چالش های متفاوت اختصاصی مدرسه خود را طراحی نمایید.