سریال گچ جادویی

قسمت اول مجموعه گچ

بباز تا برنده شی
مدرس: مهندس نوید طبسی

قسمت چهارم مجموعه گچ

اثر احساسات و خاطرات
مدرس: مهندس نوید طبسی

قسمت هفتم مجموعه گچ

پرسش و پاسخ کلامی
مدرس: مهندس نوید طبسی

قسمت دهم مجموعه گچ

هیجان انگیز کردن کلاس درس
مدرس: مهندس نوید طبسی

قسمت دوم مجموعه گچ

حق انتخاب
مدرس: مهندس نوید طبسی

قسمت پنجم مجموعه گچ

ایجاد انگیزه
مدرس: مهندس نوید طبسی

قسمت هشتم مجموعه گچ

ارزیابی کلاس درس
مدرس: مهندس نوید طبسی

قسمت یازدهم مجموعه گچ

یک بازی جذاب برای کلاس درس
مدرس: مهندس نوید طبسی

قسمت سوم مجموعه گچ

تبدیل درس به قسمت های مختصر
مدرس: مهندس نوید طبسی

قسمت ششم مجموعه گچ

تعریف چالش برای تکالیف
مدرس: مهندس نوید طبسی

قسمت نهم مجموعه گچ

دوره کردن دروس
مدرس: مهندس نوید طبسی

قسمت اول مجموعه گچ

بباز تا برنده شی
مدرس: مهندس نوید طبسی

قسمت دوم مجموعه گچ

حق انتخاب
مدرس: مهندس نوید طبسی

قسمت سوم مجموعه گچ

تبدیل درس به قسمت های مختصر
مدرس: مهندس نوید طبسی

قسمت چهارم مجموعه گچ

اثر احساسات و خاطرات
مدرس: مهندس نوید طبسی

قسمت پنجم مجموعه گچ

ایجاد انگیزه
مدرس: مهندس نوید طبسی

قسمت ششم مجموعه گچ

تعریف چالش برای تکالیف
مدرس: مهندس نوید طبسی

قسمت هفتم مجموعه گچ

پرسش و پاسخ کلامی
مدرس: مهندس نوید طبسی

قسمت هشتم مجموعه گچ

ارزیابی کلاس درس
مدرس: مهندس نوید طبسی

قسمت نهم مجموعه گچ

دوره کردن دروس
مدرس: مهندس نوید طبسی

قسمت دهم مجموعه گچ

هیجان انگیز کردن کلاس درس
مدرس: مهندس نوید طبسی

قسمت یازدهم مجموعه گچ

یک بازی جذاب برای کلاس درس
مدرس: مهندس نوید طبسی