مجموعه نیمکت

وبینار نیمکت مرور سال گذشته با بازی

وبینار نیمکت

وبینار نیمکت با موضوع مرور درس های گذشته با بازی
مدرس: مهندس نوید طبسی

وبینار نیمکت جلسه دوم

وبینار نیمکت

هوش چندگانه در آموزش
مدرس: مهندس نوید طبسی

وبینار نیمکت جلسه اول

وبینار نیمکت

گیمیفیکیشن در آموزش
مدرس: مهندس نوید طبسی

وبینار نیمکت جلسه چهارم

وبینار نیمکت

بررسی کتاب طرز فکر
مدرس: مهندس نوید طبسی

وبینار نیمکت

پرورش انگیزه های درونی به کمک گیمیفیکیشن
مدرس: مهندس نوید طبسی

وبینار نیمکت گیمیفای کردن کلاس درس

وبینار نیمکت

گیمیفای کردن کلاس آنلاین
مدرس: مهندس نوید طبسی